Εκτύπωση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α                        ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΛΗ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο        ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις της Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νομοθεσίας, το οποίο θα λειτουργεί με βάση τις νομοθετικές διατάξεις και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 2ο        ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

Η επωνυμία του Σωματείου θα είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ».

 

ΑΡΘΡΟ 3ο        ΕΔΡΑ

 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η oδός Διαγόρου 2, Era House 2ος Όροφος, 1097 Λευκωσία, Κύπρος και η ταχυδρομική διεύθυνση είναι Τ.Θ. 25365, 1309, Λευκωσία.  Οι χώροι πραγματοποίησης των Γενικών Συνελεύσεων, συνεδριάσεων και άλλων εκδηλώσεων  θα καθορίζονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 4ο      ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα που περιλαμβάνει το όνομα, το έτος ίδρυσης και το έμβλημα του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο      ΣΚΟΠΟΙ

 

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

(α)       Η διεκδίκηση και προώθηση της ρύθμισης όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων των μελών του καθώς και η στήριξη τους σε διάφορα θέματα, όπως, ενδεικτικά, θέματα που αφορούν ταμεία προνοίας, μετοχοδάνεια, ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και άλλα.

(β)       Η διατήρηση, καλλιέργεια και η ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου

(γ)        Η πραγματοποίηση επαφών με τις αρμόδιες κυπριακές ή/και ευρωπαϊκές κρατικές, δημοτικές, κοινοτικές ή/και  άλλες αρχές, για προώθηση, ενημέρωση και παρουσίαση των θέσεων και απόψεων του Σωματείου σε θέματα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν νομοθετικά, διοικητικά, φορολογικά, χρηματοοικονομικά και άλλα, που ενδιαφέρουν ή αφορούν το Σωματείο ή τα μέλη του.

(δ)        Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και παροχή στήριξης γενικά μεταξύ των μελών του Σωματείου και η περιφρούρηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους.

(ε)        Η προστασία των αξιωματούχων, στελεχών και μελών του Σωματείου από τυχόν εις βάρος τους διακρίσεις λόγω της δράσης τους στο πλαίσιο της υλοποίησης των σκοπών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο      ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου μπορούν να χρησιμοποιούνται τρόποι και μέσα που είναι σύμφωνοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου μπορεί να γίνει, μεταξύ άλλων, με τα πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενα μέσα:

(α)       Την αρθρογραφία (επιστολές, άρθρα, σχόλια, ανακοινώσεις στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο) και την προβολή των απόψεων του από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

(β)       Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για συλλογή πόρων ή/και για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Οποιεσδήποτε εισφορές προς τον Σύνδεσμο πρέπει να είναι ονομαστικές και να μην συνοδεύονται από οποιουσδήποτε όρους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο      ΜΕΛΗ

(α)       Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν άτομα μετά από αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι είναι πρόσωπα τα οποία ανήκαν στο ανθρώπινο δυναμικό της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd («Λαϊκή Τράπεζα») μέχρι τις 28/03/2013 και από τις 29/03/2013 εντάχθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου και στη συνέχεια η εργοδότηση τους διεκόπει οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, μετά από τον Ιούνιο του 2013.

 (β)      Μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό ελεύθερα οποτεδήποτε το επιθυμεί, υποβάλλοντας γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτηση του. Οποιοδήποτε αποχωρόν μέλος έχει ευθύνες έναντι όλων των οικονομικών υποχρεώσεων που αφορούν στα μέλη κατά το τρέχον λογιστικό έτος, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

(γ)        Η εγγραφή ως μέλους του Σωματείου εξυπακούει την από μέρους του αποδοχή του παρόντος Καταστατικού στην ολότητα του.

(δ)        Το μητρώο μελών τηρείται και ενημερώνεται από τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η εγγραφή μελών αναστέλλεται 15 μέρες πριν από την Εκλογική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη συμφωνούν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Σωματείου (αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση μόνο), δύνανται να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέλος το ζητήσει γραπτώς,  μόνο για σκοπούς προώθησης της υποψηφιότητας του για εκλογή σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

(α)       Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα:

(vii)      Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον εκπληρώσουν εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.

(β)       Τα μέλη έχουν υποχρέωση:

(i)         Να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

(ii)        Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που είναι δεσμευτικές για τα μέλη.

(iii)       Να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, όπως αυτές καθορίζονται από το καταστατικό ή/και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(iv)       Να υποδεικνύουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Σωματείο (διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα) κατά την εγγραφή τους και να γνωστοποιούν  γραπτώς και εγκαίρως, στο Γραμματέα ή τον Ταμία, κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας τους.

(v)        Να δείχνουν άψογη και υποδειγματική συμπεριφορά προς το Σωματείο, τα άλλα μέλη και προς τρίτους.

(γ)        Κάθε μέλος που με λόγια ή έργα εκδηλώνει ανυπακοή στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού του Σωματείου ή στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή ηθελημένα ενεργεί σε βλάβη των συμφερόντων ή της περιουσίας του Σωματείου, υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει σε κάθε τέτοιο μέλος, αφού εξετάσει τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και αφού δώσει στο μέλος την ευκαιρία να ακουσθεί:

(i)         Επίπληξη.

(ii)        Αυστηρή επίπληξη.

(iii)       Προσωρινή αποβολή μέχρι 9 μήνες.

(iν)       Διαγραφή από μέλος.

(δ)        Νοείται ότι η ποινή της διαγραφής από μέλος του Σωματείου ενεργοποιείται μόνο εάν τύχει έγκρισης στη Γενική Συνέλευση που αμέσως έπεται της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή του μέλους από το μητρώο μελών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατραπεί, με αίτηση του μέλους που διαγράφηκε, στην αμέσως επόμενη της διαγραφής του Γενική Συνέλευση και αν αυτή ανατραπεί, το διαγραφέν μέλος ξαναεγγράφεται στο μητρώο μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β                        ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Το Σωματείο διοικείται από 11μελές  Διοικητικό Συμβούλιο (το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 8 μέλη) που εκλέγεται από τα μέλη του, όπως αναφέρεται πιο κάτω, σε Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, για περίοδο 2 χρόνων.

ΑΡΘΡΟ 10ο­­    ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(α)       Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα  για τη θέση του Προέδρου,  του Γραμματέα, του Ταμία και τις 8 θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει κάθε μέλος του Σωματείου νοουμένου ότι:

(ii)        έχει εκπληρώσει όλες τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα κατάθεσης της σχετικής αίτησης του.

 (β)      Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για τη κοινοποίηση  των υποψηφιοτήτων προς όλα τα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τουλάχιστον 7 μέρες πριν από την Εκλογική Γενική Συνέλευση.

(γ)        Ο Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και τα 8 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται άμεσα και ξεχωριστά, με μυστική ψηφοφορία κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση κατά την οποία δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημέρα της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.

(δ)        Πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,  εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή (Προεδρεύων και 4 μέλη).  Εξυπακούεται ότι τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν είναι υποψήφιοι για οποιαδήποτε θέση  στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(ε)        Μέλος του Σωματείου το οποίο έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος.

(στ)      Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος προς τον αριθμό των θέσεων, τότε οι υποψήφιοι θεωρούνται ως εκλεγέντες. Αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος, τότε διεξάγεται εκλογή.

(ζ)        Τα ονόματα των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια αναφέρονται κατά αλφαβητική σειρά με βάση το επίθετο τους.

(η)        Τα ψηφοδέλτια, για να είναι έγκυρα, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και να είναι μονογραμμένα από τον Προεδρεύοντα της Εφορευτικής Επιτροπής

(θ)        Σε κάθε ψηφοδέλτιο ο εκλογέας επιλέγει  τα ονόματα των υποψηφίων, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι περισσότερα από τις θέσεις για τις οποίες γίνεται εκλογή, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο θα θεωρείται  άκυρο.

(ι)         Σε περίπτωση που υποψήφιος αποσύρει  την υποψηφιότητα του μετά από την ετοιμασία των ψηφοδελτίων  το όνομα του δεν θα διαγράφεται από αυτά και οι σταυροί προτίμησης που τυχόν λάβει δεν θα ληφθούν υπόψη.

(κ)        Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση για την εκλογή λαμβάνεται με κλήρο.

(λ)        Στην καταμέτρηση μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι τους οποίους αφορά. Με τη συμπλήρωση της καταμέτρησης της εκλογής, ο Προεδρεύων της πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής αναγγέλλει τα αποτελέσματα.

(μ)        Σε περίπτωση ενστάσεως, αυτή εξετάζεται και αποφασίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή τελεσίδικα.

(ν)        Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνει ισχύ μόνο από την ημερομηνία καταχώρησής της στο Μητρώο, κατόπιν σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης ως ακολούθως:

             

Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Σωματείου έχει υποχρέωση, μετά την «ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του Καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από (30) μέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση καταχώρισης της τροποποίησης στο Μητρώο»

ΑΡΘΡΟ 11ο­­    ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκτός των 8 εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται αναπληρωματικοί σύμβουλοι για τη θέση μέλους, όλοι οι  επιλαχόντες από το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας. Αυτοί αντικαθιστούν κατά σειρά επιτυχίας όσα τυχόν τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτούνται ή για οποιοδήποτε λόγο αποχωρούν, πριν από τη λήξη της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 12ο­­   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΕντός της πρώτης τριμηνίας εκάστου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο ή

      ο γραμματέας έχουν υποχρέωση όπως γνωστοποιούν γραπτώς στον

      Έφορο:

(Ι)   Αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες

      έγιναν κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους.

(ΙΙ)  Σε περίπτωση που έγιναν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της Διοίκησης του

      Σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους

       Και

(ΙΙΙ)  Κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος έγινε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων

       γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.

Β.  Σε περίπτωση αλλαγής της Διεύθυνσης, του καταστατικού ή/και των

      στοιχείων επικοινωνίας του σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο

      γραμματέας αυτού, γνωστοποιούν τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία

      επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

Γ.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Έφορος δύναται να λάβει μέτρα που

     μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και τη διάλυση του Σωματείου.

Δ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως     

      ενημερωμένο μητρώο των μελών του το οποίο επικαιροποιείται

      τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση

      από τον Έφορο και για οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 13ο­­    ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(α)       Μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή του Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία και των  8 μελών που εκλέχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος συγκαλεί την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β)       Στη πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει  με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα εκλογής Συμβούλων τις θέσεις του  Αντιπροέδρου, Βοηθού Γραμματέα και Βοηθού Ταμία,  οι οποίοι θα αντικαθιστούν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους, τους εκλεγέντες από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρο,  Γραμματέα και Ταμία, αντίστοιχα,  όταν αυτοί κωλύονται, ή παραιτηθούν ή αποβιώσουν.

 

(γ)        Οι θέσεις των  Αντιπροέδρου, Βοηθού Γραμματέα και Βοηθού Ταμία θα καταλαμβάνονται από τους τρεις πρώτους κατά σειρά επιτυχίας εκλεγέντες από την Εκλογική Γενική Συνέλευση Συμβούλους, εφόσον αυτοί το επιθυμούν. Σε περίπτωση που οποιασδήποτε εκ των τριών πρώτων σε σταυρούς προτίμησης Συμβούλων δεν επιθυμεί να πληρώσει την αντίστοιχη θέση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει στη θέση ένα από τους υπόλοιπους Συμβούλους που θα επιδείξουν ενδιαφέρον.

ΑΡΘΡΟ 14ο­­    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(α)       Το 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τα 8 μέλη, που έχουν εκλεγεί  από την Εκλογική Γενική Συνέλευση.

(β)       Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση  θα εκπίπτει της θέσης του και θα αντικαθίσταται σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού.

(γ)        Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον το δίμηνο  και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος το θεωρήσει αναγκαίο ή όταν  6 τουλάχιστον μέλη του υποβάλουν αίτηση πρόσκλησης, η οποία απευθύνεται προς τον Πρόεδρο ή προς το νόμιμο αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου εντός 15 ημερών αφότου ζητηθεί τέτοια σύγκληση από 6  τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν παραλείψει να το πράξει, τα εν λόγω μέλη δύνανται να συγκαλέσουν τα ίδια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(δ)        Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται η πλειοψηφία των μελών του (δηλαδή, τουλάχιστον 6 μέλη του).

(ε)        Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που κατά την κρίση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε 3 συνεδρίες, αυτόματα παύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντικαθίστανται από επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας.  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα απουσιάσει δικαιολογημένα οφείλει να ενημερώσει  τον Πρόεδρο ή τον  αναπληρωτή του, πριν από τη συνεδρίαση, το συντομότερο δυνατό.

(στ)      Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του.  Σε περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορία ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(ζ)        Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ως προς την αποδοχή των αιτήσεων όσων επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του Σωματείου.  Ομοίως, αποδέχεται δωρεές και κληροδοτήματα, νοουμένου ότι αυτά είναι ονομαστικά και δεν συνοδεύονται από οποιουσδήποτε όρους, συντάσσει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του νέου έτους, τους οποίους και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(η)        Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα τέλη για  τυχόν υπηρεσίες που προσφέρει το Σωματείο.

(θ)        Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να προσλαμβάνει και έμμισθο προσωπικό, αν οι ανάγκες του Σωματείου το απαιτούν, με έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

(ι)         Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται το Σωματείο και γενικώς φροντίζει εγκαίρως τις υποθέσεις του Σωματείου και εκτελεί όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Λαμβάνει αποφάσεις και ενεργεί μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού για την προώθηση και υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

(κ)        Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει  τη διεκπεραίωση υποθέσεων σε  μέλη του σωματείου ή σε ειδικές επιτροπές από αυτά ή σε εξειδικευμένους συνεργάτες και φίλους, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση.

(λ)        Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης, ή θανάτου του Προέδρου, Γραμματέα ή Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός αναπληρείται μέχρι το τέλος της θητείας του από τον αντικαταστάτη του  σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού. Ταυτόχρονα καλείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κατά σειρά επιτυχίας επιλαχών σύμβουλος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμβούλων μειωθεί κάτω του αναγκαίου αριθμού για συγκρότηση απαρτίας, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή προσθέτων συμβούλων για συμπλήρωση των κενών θέσεων. Κάθε σύμβουλος που διορίζεται με βάση την παρούσα παράγραφο κατέχει τη θέση μέχρι την εκπνοή της περιόδου για την οποία εκλέγηκε το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχει.

(μ)        Καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες                       υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της Διοίκησης αυτού.  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 15ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(α)       Ο Πρόεδρος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνει το λόγο σε όποιον τον ζητήσει και αφαιρεί το λόγο από όσους παρεκτρέπονται, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, υπογράφει τα έγγραφα και τα επικυρωμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει μαζί με τον Γραμματέα τις πληρωμές, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Σωματείου ή/και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης.  Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου δίνει λόγο για τα πεπραγμένα του προηγουμένου χρόνου, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

(β)       Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σωματείο και εκφράζει τις θέσεις του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

(α)       Ο Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών, τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάσσει  το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, συνυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε εξερχόμενο από το Σωματείο έγγραφο και μαζί με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του, εκτός αν άλλως πως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β)       Ο Γραμματέας εγκρίνει μαζί με τον Πρόεδρο τις πληρωμές, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Σωματείου ή/και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης και καλεί καθένα από τα μέλη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο.

(γ)        Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη ετοιμασίας και γραπτής  κοινοποίησης  (email) προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο,  10  μέρες πριν την επόμενη προκαθορισμένη συνεδρία.

ΑΡΘΡΟ 17ο     ΤΑΜΙΑΣ

(α)       Ο Ταμίας διενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις και εκτελεί τις πληρωμές, με εντάλματα υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και ευθύνεται προσωπικώς για κάθε απώλεια χρημάτων ή για κάθε πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα.  Ομοίως, τηρεί ακριβή κατάλογο των εισπραττόμενων δικαιωμάτων και συνδρομών των μελών. Τηρεί με πλήρη ευθύνη του όλα τα αναγκαία βιβλία, έγγραφα, αποδείξεις κλπ.

(β)       Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της ετοιμασίας της ετήσιας  οικονομικής έκθεσης του Σωματείου μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους,  την οποία και παρουσιάζει στην  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

(γ)        Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της είσπραξης των ετησίων συνδρομών των μελών του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ              ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο

 

(α)       Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

(β)       Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, για τη λογοδοσία ως προς τα πεπραγμένα, για την έγκριση του απολογισμού και προϋπολογισμού της διαχείρισης της Διοίκησης, και το διορισμό εγκεκριμένων ελεγκτών.  Κάθε διετία η Τακτική  Γενική Συνέλευση επί πλέον των άλλων θεμάτων προβαίνει στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ)        Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί 'Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, όποτε κρίνει πως υπάρχει ανάγκη για αυτό ή όποτε το 1/4 των μελών που έχουν ταμειακώς  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, το ζητήσει εγγράφως και για συγκεκριμένα θέματα.

(δ)        Η σύγκληση οποιασδήποτε Γενικής  Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη (email), στην οποία αναφέρονται η μέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι υποψηφιότητες (σε περίπτωση  Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης). Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη  γραπτώς (μέσω email)  7 τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

(ε)        Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως Γραμματέα το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά όταν πρόκειται για τη Γενική Συνέλευση που έχει ως αντικείμενο την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει προσωρινά ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει απλά την ύπαρξη απαρτίας και μετά διενεργεί ψηφοφορία για εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

(στ)      Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, δίδει το λόγο σε κάθε μέλος που τον ζητά, αφαιρεί αυτόν από κάθε παρεκτρεπόμενο μέλος και υπογράφει το πρακτικό των Γενικών Συνελεύσεων που ετοιμάζει ο Γραμματέας.

(ζ)        Εκτός από την ειδική περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 24 και 25, η Γενική Συνέλευση θεωρείται πως βρίσκεται σε απαρτία αν σε αυτήν παρίστανται η πλειοψηφία των μελών του Σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Αν δεν επιτευχθεί απαρτία εντός 30 λεπτών από την ώρα που καθορίζεται στην ειδοποίηση, τότε η απαρτία θεωρείται πως έχει επιτευχθεί οσαδήποτε από τα μέλη και αν προσέλθουν. 

(η)        Εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά σε αυτό το Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών δια ανατάσεως της χειρός.

(θ)        Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν πάλι προκύψει ισοψηφία, τότε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ                        ΠΕΡIΟΥΣIΑ - ΠΟΡΟI - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 19ο    ΠΕΡIΟΥΣIΑ - ΠΟΡΟI

(α)       Τα έσοδα του Σωματείου είναι:

(β)       Τα χρηματικά κεφάλαια του Σωματείου κατατίθενται σε μια αναγνωρισμένη τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και αναλαμβάνονται για τις ανάγκες του Σωματείου με γραπτή εντολή του  Προέδρου και του Γραμματέα του Σωματείου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ)        Ο έλεγχος των λογαριασμών του Σωματείου γίνεται από τους εγκεκριμένους ελεγκτές που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται κατά την Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο    ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κ.Λ.Π.

(α)       Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Μέχρι τη λήψη άλλης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή καθορίζεται για τα μέλη (εκτός από τα επίτιμα μέλη) σε ποσό €5 για τέλος εγγραφής και ετήσια συνδρομή €10  ή όπως αυτή θα καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

(β)       Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους μετά την λήξη του οικονομικού έτους συνεπάγεται τη διαγραφή του, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία.

(γ)        Το μέλος που διαγράφηκε για τον πιο πάνω λόγο μπορεί να επανεγγραφεί, μόνο εφόσον πληρώσει όλες τις οφειλόμενες μέχρι την ημέρα της επανεγγραφής του συνδρομές.

(δ)        Η πιο πάνω διαγραφή των μελών που δεν εκπλήρωσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο πρέπει να γίνεται απαραίτητα πριν από την έναρξη κάθε Γενικής Συνέλευσης.

(ε)        Κάθε μέλος, για να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει απαραίτητα να είναι ταμειακά τακτοποιημένο, μέχρι και το έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο    ΔΩΡΗΤΕΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

(α)       Δωρητές του Σωματείου γίνονται όσοι προσφέρουν για τους σκοπούς του, υλική  ενίσχυση, τουλάχιστον δεκαπλάσια της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής των Μελών του. Οι οποιεσδήποτε εισφορές πρέπει να είναι ονομαστικές και να μην συνοδεύονται από οποιουσδήποτε όρους.

(β)       Ευεργέτες του Σωματείου γίνονται όσοι προσφέρουν στο Σωματείο για τον πιο πάνω λόγο, ποσό τουλάχιστον εκατονταπλάσιο της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής των Μελών του. Οι οποιεσδήποτε εισφορές πρέπει να είναι ονομαστικές και να μην συνοδεύονται από οποιουσδήποτε όρους.

ΚΕΦΑΛΑIΟ Ε             ΓΕΝIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ

 

ΑΡΘΡΟ 22ο    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο Πρόεδρος μαζί με το Γραμματέα αντιπροσωπεύουν το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του και απέναντι σε κάθε δικαστική αρχή.

ΑΡΘΡΟ 23ο    ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάθε ανάμειξη του Σωματείου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή συντελείται, σε πολιτικά ή κομματικά ζητήματα ή άλλα ζητήματα που βρίσκονται έξω από τους σκοπούς του, απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 24ο    ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κάθε ζήτημα που χρήζει ερμηνείας ή που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό αποφασίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν αυτό κρίνει  αναγκαίο, από   Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία τα των ¾ των παρόντων μελών της Συνέλευσης και με απαρτία το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, ειδικά όμως για την τροποποίηση των σκοπών του σωματείου απαιτείται η εξασφάλιση της συναίνεσης των ¾ του συνόλου των μελών.

ΑΡΘΡΟ 26 ο   ΔΙΑΛΥΣΗ

Το Σωματείο διαλύεται μόνο αν τα μέλη του περιορισθούν κάτω του αριθμού των 20 ή αν αποφασίσει για αυτό η Γενική Συνέλευση στην οποία θα απαιτείται η παρουσία των μισών οικονομικά τακτοποιημένων μελών πλέον ενός με πλειοψηφία των  παρόντων μελών της Συνέλευσης . Το Σωματείο έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Έφορο το αργότερο σε ένα μήνα όταν τα μέλη του Σωματείου μειωθούν κάτω των 20.

Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης, η οποία γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε περίπτωση παραίτησης ή διάλυσης του, από πρόσωπο ή πρόσωπα που ήθελε υποδείξει η αρμόδια αρχή, μετά από την πλήρη αποπληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του Σωματείου διατίθεται αναγκαστικά υπέρ ενός κοινωνικού σκοπού, που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27 ο   ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 Η σχετική Νομοθεσία προβλέπει την τήρηση λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών όπως καταγράφονται στον Νόμο και υποβολή σε ετήσια βάση στον Έφορο το αργότερο μέχρι 31/07 ελεγμένων λογαριασμών με έκθεση εγκεκριμένου ελεγκτή στις περιπτώσεις που τα έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των €40,000.-  Σε περίπτωση που τα έσοδα είναι λιγότερα των €40,000.- , τότε ο έλεγχος δύναται να διενεργείται από λογιστή ή άλλο αρμόδιο που θα καθοριστεί από το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 28 ο   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(α)       Η θητεία του  προσωρινού  Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογής εκάστου εκ των μελών του, λήγει με την εγγραφή και σύσταση  του Σωματείου από την αρμόδια αρχή και την προκήρυξη της Πρώτης Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης,  η οποία και πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός  τριών μηνών.

(β)       Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει από την Πρώτη Εκλογική Γενική Συνέλευση, αν χρειαστεί, θα παραταθεί με έγκριση της Εκλογικής  Γενικής Συνέλευσης πέρα των δυο ετών, ώστε αυτή να λήξει κατά  το τέλος λογιστικού έτους, έτσι  ώστε οι επόμενες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις να πραγματοποιούνται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

(γ)       Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε από τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση και τέθηκε σε ισχύ από την έγκριση του από την αρμόδια αρχή.